Leasing pracownika – kiedy, jak i po co to jest?

pracaileasing

Wypożyczanie pracowników innej firmie

W ramach oszczędności firmy stosują różnego rodzaju praktyki. Jedną z nich jest wypożyczenie pracownika innej firmie na jakiś określony czas. Wynajęcie pracownika zakłada, że pracownik danej firmy przechodzi na określony w umowie okres czasu do innej firmy, gdzie pracuje i otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę. W firmie macierzystej pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas określony w umowie z firmą wypożyczającą.

Leasing pracownika

Aby leasing pracowniczy doszedł do skutku niezbędna jest zgoda pracownika na wypożyczenie. Bez tej zgody firmy nie mogą między sobą podpisać porozumienia. Po otrzymaniu zgody pracownika, którego dotyczy wypożyczenie, obie firmy podpisują porozumienie, w którym zawarty jest między innymi okres czasu, w którym pracownik będzie świadczył pracę w drugiej firmie. Niezbędne jest również określenie rodzaju wykonywanej pracy. Często w porozumieniu zawarte jest wynagrodzenie, jakie pracownik otrzyma u drugiego pracodawcy. W ramach wypożyczenia pracownik podpisuje z drugim pracodawcą umowę, która może różnić się od tej zawartej w firmie macierzystej – niekoniecznie na korzyść pracownika, jednak zasadą jest, iż umowa nie może naruszać obowiązujących standardów.